REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2B MOULDSHOP

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Sklep internetowy http://www.mouldshop.pl (zwany dalej jako Sklep) prowadzony jest przez A. Marciniak OT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000175166 (zwana dalej jako Spółka)

§ 2.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Spółki spółkom prawa handlowego i przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nie są konsumentami w myśl art. 221 k.c. oraz mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwani dalej Klientem), którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.

§ 3.

Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji Sklepu.

§  4.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

§  5.

Podane przy produktach ceny są cenami netto i nie obejmują kosztów przesyłki.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§  6.

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Spółką i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze Sklepem.

§ 7.

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą lub mające właściwe umocowania do reprezentowania spółek prawa handlowego (w zakresie dokonywania zakupów), które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i utworzyły konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła), a Spółka to konto zatwierdziła.

Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez FROSTEX. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień. 

§ 8.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

§ 9.

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spółka oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 10.

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 11.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie takich  zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).

§  12.

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody FROSTEX.

§ 13.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT). Wartość brutto zamówienia i wartość podatku VAT jest pokazana w koszyku. Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą.

§  14.

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§  15.

Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności” w menu „O nas”

§ 16.

Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników.

§ 17.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

§ 18.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w zakładce „Dane osobowe” w menu „O nas”

§ 19.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez zapisanie się do Newslettera.

Klient posiada prawo wycofania takiej zgody w każdej chwili.

 

PŁATNOŚCI

§ 20.

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia. Jest tam też zawarty przewidywany termin realizacji zamówienia . Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury VAT lub dokumentu pro-forma. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT lub dokumentu pro-forma. Sklep może:

  • wstrzymać realizację zamówienia (zamówień);
  • zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta 

w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez Spółkę.

§ 21.

Sklep nie przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych

 

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§ 22.

Bieg  terminów  dostaw  rozpoczyna  się,  gdy  zostaną  całkowicie  wyjaśnione  wszelkie  szczegóły  dotyczące  zamówienia. 

§ 22.

Dotrzymanie  terminów  dostaw  uzależnione  jest  od  spełnienia  obowiązków  przez  Klienta,  szczególnie  zaś  obowiązku  dokonania  uzgodnionej  przedpłaty. 

§ 22.

Wydarzenia  mające  charakter  siły  wyższej  uprawniają  Spółkę  do  przesunięcia  terminu  dostawy  o  czas  trwania  utrudnień  oraz  o  odpowiedni  czas  pozwalający  na  ponowny rozruch po ustaniu tych wydarzeń. Jako działania  siły wyższej uznawane  są  również  strajki, lokauty, bądź  też  nieprzewidywalne  i  niemożliwe  do  uniknięcia  okoliczności,  jak  np.  zakłócenia  w  funkcjonowaniu  zakładu,  których  pomimo  wszelkich  możliwych  wysiłków  nie  dało  się  wyeliminować w odpowiednim czasie. 

§ 23.

Postanowienia  par.  22  stosuje  się  odpowiednio, jeżeli  zakłócenia  wymienione  w  tym  punkcie  miały  miejsce  u  poddostawców. 

§ 24.

Jeżeli  w  związku  z  zastosowaniem  niniejszych  klauzul  terminy  wysyłki  przesuną  się,  bądź  też  Klient  odstąpi  częściowo  lub  całkowicie  od  zamówienia,  wówczas  nie  przysługują  mu  w  związku  z  tym  żadne  roszczenia  odszkodowawcze w stosunku do Spółki. 

§ 25.

Spółka może  powoływać  się  na  par.  22  do  24  tylko  wówczas,  jeżeli  niezwłocznie  powiadomił  Klienta  o  wystąpieniu tego rodzaju okoliczności. 

 

§ 26.

Jeśli  opóźnienie w  dostawie jest  spowodowane  innymi  czynnikami niż w efekcie działania siły wyższej, po upływie 15  dni  roboczych  KLIENTOWI  przysługuje  prawo  do  obniżenia  ceny dostawy o 5% (pięć procent), a w przypadku opóźnienia  o  45  dni  KLIENT  ma  prawo  do  bezpłatnej  rezygnacji  z  zamówienia. 

§ 27.

Obniżenie  ceny  wymienione  w  par.  26  jest  jedynym  świadczeniem,  jakiego  Klient  może  się  domagać  od  Spółki 

§ 28.

Jeśli Klient zdecyduje się wycofać zamówienie z innego  powodu niż określonego w par. 26, Spółka ma prawo  do obciążenia Klienta faktycznie poniesionymi kosztami. 

§ 29.

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów,  a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich  i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie trzech dni od chwili ich wykrycia. Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć poinformować Sklep o reklamacji wysyłając e-mail na adres mouldshop@marciniak.pl.

§ 30.

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§ 31.

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 32.

Koszty  dostarczenia  towaru,  z  siedziby  SPRZEDAWCY,  obciążają KLIENTA. 

§ 33.

W  przypadku,  gdy  KLIENT  określi  spedytora,  SPRZEDAWCA  wysyła  towar  na  koszt  odbiorcy.  W  tym  przypadku  odpowiedzialność  za  towar  kończy  się  z  chwilą  wydania go kurierowi. 

§ 34.

W  przypadku,  gdy  KLIENT  nie  określi  spedytora,  SPRZEDAWCA  wysyła  towar  za  pośrednictwem  wybranej  przez  siebie  firmy  spedycyjnej  po  doliczeniu  stosownej  opłaty do faktury. 

§ 35.

Opłata  określona  w  par.  34.  nie  jest  doliczana  w  przypadku,  gdy  wartość  netto  faktury  przekracza  1.500,00  PLN (lub równowartość w EUR) i waga przesyłki (rzeczywista  i wolumetryczna) nie przekracza 32 kg. 

§ 36.

Opóźnienia  w  transporcie  niezawinione  przez  SPRZEDAWCĘ są traktowane jako siła wyższa w rozumieniu  par 22. 

§ 37.

W przypadku zaginięcia towaru w transporcie krajowym  (za  wyjątkiem  sytuacji  z  par  33),  bądź  w  transporcie  międzynarodowym  od  poddostawcy  Spółki  do  Spółki  wszystkie  terminy  realizacji  określone  w  potwierdzeniu biegną od początku. Klient ma prawo wycofać się z  zamówienia  ‐  jednak  nie  ma  prawa  wysuwać  żadnych  roszczeń w stosunku do Spółki. 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

§ 38.

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną listę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku  braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach lub zaproponować przyjęcie oferty Klienta w ograniczonym zakresie. W przypadku zgody Klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie.

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 39.

Sprzedawca  naprawi  wszelkie  usterki  w  sprzedanym  produkcie,  za  które  może  być  odpowiedzialny,  będące  wynikiem błędu projektowego, niewłaściwego materiału lub  błędu w produkcji, a które wyjdą na jaw w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy 

§ 40.

 

Gwarancja,  określona  w  par 39,  nie  obejmuje  elementów  zużywających  się  np.:  termopar,  o‐ringów,  uszczelek,  iglic  dysz,  końcówek  dysz,  czujników  magnetycznych etc. 

§ 41.

Klient poinformuje pisemnie SPRZEDAWCĘ o wszelkich  usterkach  w  ciągu  3  dni  od  ich  wykrycia,  lub  natychmiast,  jeśli  grożą  one  poważnymi  uszkodzeniami.  Jeśli  KLIENT  nie  zgłosi usterki w wyżej wymienionym terminie, traci prawo do  naprawy usterki bez ponoszenia dodatkowego kosztu. 

 § 42.

Powiadomienie winno zawierać opis usterki i na żądanie  Spółki musi być dokonane na specjalnym formularzu  udostępnianym  przez  Spółkę.  Nieudzielenie  wymaganych  na  formularzu  informacji  może  skutkować  odmową wykonania naprawy w ramach gwarancji. 

§ 43.

Jeżeli  dalsze  użytkowanie  narażałoby  przedmiot  gwarancji  na  dalsze  uszkodzenia  Klient  ma  obowiązek  zaprzestania  produkcji.  Na  życzenie  Spółki  Klient  zobowiązany  jest  odesłać  wadliwy  produkt  (celem  jego  sprawdzenia  i  ewentualnej  naprawy)  w  ciągu  3  dni  roboczych. 

§ 44.

Nie  zastosowanie  się  do  wymagań  z  par  43  powoduje utratę gwarancji na produkt. 

§ 45.

W  przypadku,  gdy  nie  będą  przestrzegane  instrukcje  techniczne oraz wskazówki montażowe Spółki, bądź  też dokonane zostaną zmiany w produktach, gwarancja traci  ważność,  jeżeli  Klient  nie  udowodni,  że  reklamowana  usterka nie wynika z wyżej wymienionych okoliczności. 

§ 46.

Jeżeli  w  ramach  gwarancji  uszkodzone  części  wymieniane  są  na  nowe  Spółka  ma  prawo  do  przejęcia uszkodzonych części na własność. 

§ 47.

Prawa  do  świadczeń  gwarancyjnych  ze  strony  Spółki  przysługują  wyłącznie  bezpośredniemu  Klientowi i nie mogą być cedowane. 

§ 48.

W przypadku świadczeń gwarancyjnych Spółka ponosi koszty transportu i badania przyczyn usterek. Jeżeli  dany  przypadek  nie  jest  objęty  świadczeniami  gwarancyjnymi, koszty te ponosi Klient. 

§ 49.

Niniejsza gwarancja zawiera i zastępuje wszelkie inne  gwarancje  prawne  za  brak  dotrzymania  umowy  i  wyklucza  wszelką  dodatkową  odpowiedzialność  Spółki.  W  szczególności, Klient nie ma prawa żądać odszkodowania za  utratę  produktu,  dochodu,  czy  innych  konsekwencji  ekonomicznych, czy jakichkolwiek innych strat poniesionych  pośrednio, obniżek cen czy utraty kontraktów. 

§ 50.

Strony  wyłączają  odpowiedzialność  SPRZEDAWCY  z  tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu  Cywilnego) 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§ 52.

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 53.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

§ 54.

Regulamin może zostać zmieniony.

W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.

§ 55.

Aktualny adres do doręczeń Spółki:

A. Marciniak OT Sp. z o.o.

Ul. Krasickiego 64,

05-500 Nowa Iwiczna